Laatste nieuwsbrief

Published on 5 July 2018 at 15:49

- We sykje de lêste gastgesinnen/gasthearen/gastfroulju yn Tytsjerk dy't in bêd oerhawwe foar ynternasjonale dielnimmers.
- Meihelpe op 5 augustus mei de einmanifestaasje? Programmaboekjes útdiele, publyk ûntfange, EHBO, helpe by it regeljen fan ferkear en mear.
Lês de nijsbrief foar mear ynfo!

Ek op 'e hichte bliuwe? Sjoer in mailtsje nei info @ artcamptytsjerk.nl mei dyn e-mailadres; dan foegje we dy ta oan de list!
_______________________

- We zoeken de laatste gastgezinnen/gasthearen/gastvrouwen in Tytsjerk die een bed over hebben over de internationale deelnemers.
- Meehelpen op 5 augustus met de eindmanifestatie? Programmaboekjes uitdelen, publiek ontvangen, EHBO, verkeersregelaar en meer.
Lees de nieuwsbrief voor meer info!

Ook op de hoogte blijven? Stuur een mailtje naar info @ artcamptytsjerk.nl met je e-mailadres; dan voegen we je toe aan de lijst!

Add comment

Comments

There are no comments yet.