From Wikipedia, the free encyclopedia
Tytsjerk (Dutch: Tietjerk) is a village in Tytsjerksteradiel in the province of Friesland in the Netherlands. It had a population of 1,614 in January 2017.
 
In the Middle Ages the village was called Thiakerka or Tiakerka. It was probably named after a saint named Thialdus, Titus, Thialda or Titia with as suffix 'kerka' ('kerk' in modern Dutch and 'tsjerk' in West Frisian) which means church. It may have been the capital of the grietenij. The name of the current municipality of Tytsjerksteradiel refers to that. The foundations of the church indicate that it already must have existed in the 13th century. The village itself is first mentioned in an ecclesiastical document from the year 1328. In 1720 the foundations of the contemporary church were laid. The bronze church bell, which dates from 1608, was taken to Germany during World War II to be melted for the production of bullets and bombs, but was returned. This bell once hung in a separate belfry but found its place in the tower of the church itself already two centuries ago.

Near the village park Vijversburg can be found, also known as the 'Bosk fan Ypey' or 'Bos van Ypey' (Forest of Ypey). This domain was earlier held by the rich families Looxma and Ypey. Later it became the property of The 'Op Toutenburg' Foundation. The park is laid out by the landscape architect Roodbaard.

There are two windmills in the village, the Himriksmole and Lytse Geast.

Fan Wikipedia
Tytsjerk
is in doarp yn de gemeente Tytsjerksteradiel, west fan Hurdegaryp, sawat 9 kilometer east fan Ljouwert. It spoar Ljouwert - Grins ferdielt dit yn âld en nij Tytsjerk. De buorskip Lytse Geast falt ek ûnder Tytsjerk.

Tytsjerk hat in doarp fan boeren en fiskers west. Oan de seine en skepnet fan it doarpswapen is soks noch te sjen. Yn de flagge binne beide foarwerpen twa krusende banen. Tytsjerksters wurde ek wol as skieppekoppen oantsjutten.

Yn de Midsiuwen hiet it doarp Thiakerka of Tiakerka. Soks soe wize kinne op in hillige mei de namme Thialdus, Titus, Thialda of Titia. Mooglik hat it earder it haadplak fan de gritenij west, de namme Tytsjerksteradiel wiist dêr op.

Ut de fûneminten kin ôflaat wurde dat it tsjerke der tusken 1200 en 1300 al stien hat. Yn in tsjerklike oarkonde wurdt it plak yn 1328 neamd. Yn 1720 binne de fûneminten lein foar it hjoeddeiske tsjerke.

De tsjerkeklok út 1608 hat yn 'e Twadde Wrâldoarloch nei Dútslân west, mar is werom komd. Dy hat eartiids oan in klokkestoel hong, mar hinget no al wer twa iuwen yn de tsjerketoer.

Tichtby it doarp leit park Vijversburg, ek bekend as de bosk fan Ypey. Dy wie eartiids yn besit fan de begoedige famyljes Looxma en Ypey, letter waard it eigendom fan de Stichting op Toutenburch. It park is oanlein troch Roodbaard. Der wurde geregeld tentoanstellings holden. It is de bedoeling om der in grut keunstpark fan te meitsjen. Op 18 maart 2005 waard de nije tagongspoarte iepene. Omdat it park doe ek fergrutte waard, hjit in no Grut Vijversburg. It park hat in fraaie teekoepel.

It park grinzet oan it natoer- en rekreaasjegebiet De Griene Stjer. Dêr stiet de Himriksmole, in spinnekopmole.

Cultural Centre Yn 'e Mande


The Church of Tytsjerk


Park Vijversburg